ASTE – asennetta tekoihin

Tavoitteet

ASTE-hankkeessa Varian toimintaa suunnitellaan ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti. Koko henkilöstö osallistuu suunnitteluun ja muutoksien toteuttamiseen. Hankkeen aikana Variassa järjestetään erilaisia toiminnallisia koulutustilaisuuksia, keskustellaan tiimeissä, järjestetään pedacafeita ym. Myös työelämän kumppaneita ja opiskelijoita on kehittämisessä mukana. Toimenpiteet tehdään reformin aikataulun mukaisesti.

Keskeisenä tuotteena laaditaan toteutussuunnitelmissa kuvatuista työprosesseista työn eteneminen digitaaliseksi ohjaamisen ja palautteen antamisen välineeksi. Se toimii oppimisen, opiskelijan itsearvioinnin, ohjaamisen ja palautteen antamisen välineinä. Hankkeessa väline kehitetään logistiikkalan pakollisiin tutkinnon osiin, mistä saadun kokemuksen pohjalta digitaaliset palautteen antamisen välineet tehdään Varian kaikkiin tutkintoihin.

Hankekumppanit

Hanketta koordinoi Keskuspuiston ammattiopisto. Muita kumppaneita ovat Kainuun ammattiopisto (KAO), Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY), Ylä-Savon ammattiopisto (YSAO) ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU).

Variassa hankkeen projektivastaava on Anne Raasakka, email: anne.raasakka@vantaa.fi.

Hanke päättyy 31.12.2017.

 

TOIMINTA

Kuvassa “vihreä ympyrä” on hankkeessa kehitettävä digitaalinen ohjaamisen ja palautteen antamisen väline (= OPA). Paras mahdollinen tilanne saavutettaisiin, jos OPAssa voitaisiin myös antaa näytön arvosana, joka siirtyisi automaattisesti opiskelijahallintojärjestelmään. Varian opiskelijahallintojärjestelmä vaihtuu vuoden 2018 jälkeen. Henkilökohtaistamisprosessi sisällytetään opiskelijahallintojärjestelmään, välineet “keskustelevat” keskenään.

Huhtikuu

Varian opettajat (62 opettajaa) perehtyivät 26.4. pedacafeessa lakiesityksen läkipykäliin liittyen ohjaamisen ja palautteen antamisen välineen kehittämiseen. Keskeisinä välineen kehittämiseen velvoittavina pykälinä nähtiin:

48 § Osaamisen hankkimisen suunnittelu

  • koulutuksen järjestäjän velvoitteena on suunnitella, miten ammattitaito tai osaamisen hankitaan

49 § Osaamisen osoittamisen suunnittelu

  • koulutuksen järjestäjän tehtävänä on suunnitella, miten osaaminen osoitetaan

54 § Osaamisen arvioijat

  • toinen arvioijista on työelämän edustaja -> työelämän edustajan osallistuminen arviointiin edellyttää hyvää perehdytystä

51 § Palaute osaamisen kehittymisestä

  • opiskelijalla on oikeus saada palautetta osaamisensa kehittymisestä -> palautetta antavat opettaja ja työpaikkaohjaaja, perehdytys ja toimivat välineet varmistavat palautteen laadun

61 § Oikeus saada opetusta ja ohjausta

  • opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen

72 § Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen edellytykset

  • koulutustyöpaikalta nimetään opiskelijalle ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja -> hankkeessa kehitettävä väline mahdollistaa ja helpottaa työpaikkaohjaajan ohjaustyötä ja vastuun ottamista

74 § Osaamistavoitteiden saavuttamisen edellytyksistä huolehtiminen

  • koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppisopimuskoulutuksessa ja koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa käytännön työtehtävät ovat sellaisia, että opiskelijan henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman mukaiset osaamistavoitteet voidaan niitä tekemällä saavuttaa.
  • koulutussopimustyöpaikan tarjoajalla on velvollisuus seurata opiskelija osaamisen kehittymistä, velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin silloin  kun opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaista osaamista ei pystytä saavuttamaan sekä velvollisuus raportoida koulutuksen järjestäjälle

Maaliskuu

Lukuvuonna 2016-17 logistiikan alalla on ollut käytössä painettu paperivihkonen, jossa opiskelijat ovat seuranneet omaa etenemistään ja opettajat ovat antaneet palautetta. Hankkeessa vihkosen käytöstä on kerätty palautetta sekä opiskelijoilta että opettajilta. Esille on tullut toive, että olisi paljon sujuvampaa seurata etenemistä digitaalisesti. Samalla etenemisen dokumentaatiokin olisi luotettavampaa.

Maaliskuussa 2017 saatiin kokeiluun Workseed-sovellus, johon lähdettiin rakentamaan tutkinnon osan etenemisen kuvausta työtehtävinä. Keskeisenä ajatuksena on, että opiskelija seuraa itse omaa osaamisen kehittymistään työtehtävien kautta, opettaja antaa palautetta. Vastuu osaamisen hankkimisesta on opiskelijalla, opettaja ohjaa, kannustaa ja varmistaa, että opiskelija menee oikeaan suuntaan. Sovelluksessa sisältö ja toiminnot ovat hyvin konkreettisia, työtehtävät voivat sisältää myös työvälineiden käytön oppimista ym. prosessin etenemiseen liittyviä asioita. Sovellukseen on mahdollista lisätä tekstin lisäksi kuvia, videoita, linkkejä jne. Workseedissä on valmiina tutkinnon osat ePerusteista. Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset liitetään tehtäviin sisälle, kuitenkin niin, että sovelluksessa käytetty kieli on opiskelija- ja työelämälähtöistä. Sovellus on vuorovaikutteinen. Sen käyttämisen on myös oltava velvoittavaa, mikä mahdollistaa laadun kehittämisen ja pedagogisen harppauksen. Tämä sovellus palvelee kaikissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa oppimista, myös työpaikkaohjaajat voivat käyttää sitä. Huoltajat voivat seurata opiskelijan etenemistä.