Digitaalinen ohjaamisen väline (OPA)

Digitaalinen etenemisen seuranta, ohjaus ja palautteen antaminen

Yksi Varian kärki HUIPPU-hankkeessa on osaamisen kuvaaminen selkeinä työtehtävinä tutkinnon osittain digitaaliseksi ohjauksen välineeksi. Variassa tätä työtä tehdään yhteistyössä ASTE-hankkeen kanssa. Huhtikuussa 2017 käyttöön otettiin Workseed-alusta tutkinnon osien avaamiseen, ohjaamiseen ja palautteen antoon (OPA). Workseedissä opiskelija seuraa omaa etenemistään. Myös työpaikkaohjaajat ja huoltajat pääsevät seuraamaan etenemistä. Keväällä 2017 aloitettiin tutkinnon osien sisältöjen avaaminen konkreettisiksi työtehtäviksi Workseediin. Varsinainen pilotointi opiskelijaryhmien kanssa aloitettiin syksyllä 2017. Mukana sosiaali- ja terveysala, hotelli-, ravintola- ja catering-ala, autoala ja ICT-ala (HUIPPU) sekä logistiikan ala (ASTE). Variassa on lisäksi käytössä ePerusteet palvelun tarjoama AMOSAA-työkalu oppilaitoskohtaisten tutkintokohtaisten toteutussuunnitelmien ja suorituspolkujen kuvaamiseen ja julkaisuun.

HUIPPU-hankkeen tutkinnon osien avaukset

Toteutussuunnitelmat julkaistaan Opetushallituksen AMOSAA-palvelussa sitä mukaa kun ne Variassa hyväksytään. Muiden hankeopettajien lisäksi mukana toiminnassa ovat Varian pedagogiset tuutorit. Opettajien tueksi tehtiin ohje toteutussuunnitelman työstämiseen. Oppilaitoksen omat opetussuunnitelma/toteutussuunnitelmat löytyvät ePerusteet-sivuilta Ammatillinen koulutus -osiosta aina kyseisen ammatillisen perustutkinnon kohdalta.  Tutkinnon osat on avattu konkreettisiksi eteneviksi työtehtäviksi ja etenemisen seurannan, ohjaamisen ja palautteen antamisen välineenä on hankkeessa käytetty Workseediä. Alla tutkinnon osien avaukset aloittain.

Autoalan perustutkinto

Auton tai moottoripyörän huoltaminen (piltoissa 20 opiskelijaa)

Download (DOCX, 31KB)

Auton korjaaminen

Download (DOCX, 30KB)

Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus

Download (DOCX, 23KB)

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala

Majoitus ja ravitsemispalveluissa toimiminen, lounasruokien valmistus ja annosruokien valmistus (pilotissa 8 opiskelijaa työssäoppimassa)

Download (DOCX, 15KB)

ICT-ala

Palvelinjärjestelmät ja projektityöt (pilotissa n. 10 opiskelijaa)

Download (DOCX, 17KB)

Internet of things

Download (PDF, 807KB)

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalalla aloitettiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tutkinnon osalla (pilotissa 29 opiskelijaa):

Download (DOCX, 36KB)

Jatkotyöstössä huomattiin, että parempaan lopputulokseen päästään yhdistämällä kaksi tulevaa tutkinnon osaa (terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja kasvun ja osallisuuden edistäminen). Näistä on työstetty uusien tutkinnonperusteiden mukaisia opintokokonaisuuksia. Tässä hahmotelmaa:

Download (PPTX, 77KB)

 

Workseedistä ja reformista

Workseedin pilotointi syksyllä 2017. Esittelyä marraskuussa:

Download (PPTX, 1.87MB)

Esimerkki sisältöjen avaamisesta: Autoala, auton tai moottoripyörän huoltaminen 45 osp

Tutkinnon osa sisältää seuraavat viisi työtehtävää:

Työtehtävän eteneminen kuvataan Workseediin, esim. auton kokonaisrakenne, purkuprojekti:

Digitaalisen ohjaamisen ja palautteen annon välineen suhde tutkinnon perusteisiin ja oppilaitoskohtaisiin toteutussuunnitelmiin:

Tutkinnon osan pohja AMOSAA-työkaluun

Download (DOCX, 95KB)

 

Lisätietoa Workseed-palvelusta: https://www.workseed.fi/cloud-benefits.html#documentation

OPA ja uusi laki ammatillisesta koulutuksesta

Anne Raasakan (ASTE-hanke) kooste Varian Pedacafeesta 26.4.2017, jossa keskusteltiin hallituksen esityksen lakipykälistä liittyen ohjaamisen ja palautteen antamisen välineen kehittämiseen. Keskeisinä välineen kehittämiseen velvoittavina pykälinä nähtiin:

48 § Osaamisen hankkimisen suunnittelu

  • koulutuksen järjestäjän velvoitteena on suunnitella, miten ammattitaito tai osaamisen hankitaan

49 § Osaamisen osoittamisen suunnittelu

  • koulutuksen järjestäjän tehtävänä on suunnitella, miten osaaminen osoitetaan

54 § Osaamisen arvioijat

  • toinen arvioijista on työelämän edustaja -> työelämän edustajan osallistuminen arviointiin edellyttää hyvää perehdytystä

51 § Palaute osaamisen kehittymisestä

  • opiskelijalla on oikeus saada palautetta osaamisensa kehittymisestä -> palautetta antavat opettaja ja työpaikkaohjaaja, perehdytys ja toimivat välineet varmistavat palautteen laadun

61 § Oikeus saada opetusta ja ohjausta

  • opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen

72 § Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen edellytykset

  • koulutustyöpaikalta nimetään opiskelijalle ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja -> hankkeessa kehitettävä väline mahdollistaa ja helpottaa työpaikkaohjaajan ohjaustyötä ja vastuun ottamista

74 § Osaamistavoitteiden saavuttamisen edellytyksistä huolehtiminen

  • koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppisopimuskoulutuksessa ja koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa käytännön työtehtävät ovat sellaisia, että opiskelijan henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman mukaiset osaamistavoitteet voidaan niitä tekemällä saavuttaa.
  • koulutussopimustyöpaikan tarjoajalla on velvollisuus seurata opiskelija osaamisen kehittymistä, velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin silloin  kun opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaista osaamista ei pystytä saavuttamaan sekä velvollisuus raportoida koulutuksen järjestäjälle.

Keskustelut opetusaloilla

Keväällä 2017 Varian opetusalojen tiimipalavereissa on keskusteltu tutkinnon osien avaamisesta ja ohjaamisesta ja palautteen antamisesta sekä työpaikkaohjaajakoulutuksesta. Osaamisen kehittämisen asiantuntija Anne Raasakka ja projektiasiantuntija Paula Kilpeläinen ovat kiertäneet ASTE- ja HUIPPU-hankkeissa vetämässä työpajoja opetusaloilla.

Arviointi ja palaute

Varian opettajat lähtivät kevyellä koulutuksella ja vertaismentoroinnilla avaamaan tutkinnon osia Workseediin. Työn aikana on jouduttu pohtimaan mm. mikä lähestymistapa tukee opettajan työtä ja opiskelijan etenemistä parhaiten. Eri aloilla on tehty erilaisia valintoja ja yksi tärkeä pilotoinnin lopputulos onkin osaamisen ja käsitysten kehittyminen siitä, millä tavalla väline juuri kullakin alalla parhaiten meitä palvelee, mitä me toivomme etenemisen seurannan, ohjaamisen ja palautteen antamisen digitaaliselta välineeltä. Workseediä pilotoivat opettajat ovat keränneet käyttökokemuksia niin tutkinnon osien avaamisen parhaasta rakenteesta kuin eteen tulleista teknisistä ongelmistakin. Aiheista on käyty keskustelua hanketiimissä ja palveluntarjoajan kanssa. Tältä pohjalta kehitystyötä on jatkettu.

Opiskelijapalaute

18 Workseediä pilotoinutta opiskelijaa vastasi palautekyselyyn. Mukana olivat logistiikka-ala, autoala ja hotelli-, ravintola- ja catering-ala. Workseediä he olivat ehtineet käyttää 0-5 kk. Suurin osa vastanneista opiskelijoista oli käyttänyt Workseediä oppilaitoksessa tapahtuvassa opiskelussa. Perehdyttämistä välineen käyttöön piti hyvänä 9 opiskelijaa, kun taas 6 opiskelijan mielestä näin ei ollut. Opiskelijat eivät osanneet ottaa kantaa siihen vastaavatko työtehtävät työelämän tehtäväkokonaisuuksia, parantaako etenemisen seuranta motivaatiota tai lisääkö se omatahtisen opiskelun mahdollisuuksia. Myös kysymyksissä, saitko tarpeeksi palautetta opettajalta tai työpaikkaohjaajalta, opiskelijoiden enemmistö valitsi vaihtoehdon: en osaa sanoa. Muissa kysymyksissä vastausten hajonta oli suurta. Palaute oli kaikenkaikkiaan neutraalia ja siinä varmastikin näkyi pilotoinniin suhteellisen lyhyt aika ja se, että vasta aloittaneilla opiskelijoilla ei ole kokemusta erilaisista tavoista seurata etenemistä. Yleisnäkymää ja mobiilikäytettävyyttä pidettiin hyvinä asioina. Epäselvä ulkoasu sai moitteita parilta vastaajalta. Kyselyä on tarkoitus jatkaa piltoinnin laajetessa ja käyttökokemusten kertyessä Variassa.

Työelämäyhteistyö

Työssäoppimisen ohjaamisen, Workseed-pilotoinnin ja työpaikkaohjaajakoulutusten aikana HUIPPU-hankkeen opettajat keskustelivat työpaikkaohjaajien kanssa digitaalisesta etenemisen seurannasta, ohjaamisesta ja palautteen antamisesta. Pääosin palaute oli kiinnostunutta ja OPA-välineelle koettiin olevan tarvetta. Joissakin tapauksissa työpaikoilla ilmaistiin huolta lisääntyvästä työmäärästä ja nähtiin digitaalinen väline toistaiseksi turhana.

Opettajakyselyt

Opettajilta kysyttiin ennen piltotoinnin aloittamista mielipiteitä digitaalisesta ohjauksen ja palautteen antamisen välineestä. Sama kysely toistettiin hankkeen lopussa.

Alkukyselyssä opettajat nostivat positiivisiksi asioiksi (sekä opettajalle että opiskelijalle) ennen kaikkea opintojen seuraamisen helpottumisen, yhden selkeän paikka kaikille sisällöille, opintojen hahmottumisen ja ohjauksen helpottumisen. Uhkina tai mahdollisina negatiivisina tekijöinä nähtiin uuden systeemin oppimisen vaikeudet, mahdolliset puutteet teknisessä toimivuudessa, päällekkäiset kirjaamiset ja se, että opinnot nähtäisiin pelkkinä Workseed-tehtävinä.

Kokemukset ja mielipiteet pilotoinnin jälkeen olivat samansuuntaisia. Hyötyjä ja jopa välttämättämyys jonkinlaiseen digitaaliseen ohjauksen ja palautteen antamisen välineen käyttöönottamiseenn. Mahdollisia uhkia löytyi mm. huonosta perehdyttämisestä, tekniikan toimimattomuudesta ja huonosti toteutetuista sisällöistä. Vastaukset koottiin sanapilviksi, jossa sanan koko on sitä suurempi mitä useammassa vastauksessa asia on tullut esille.

OPA-välineen hyötyjä opettajalle

OPA-välineen hyötyjä opiskelijalle

OPA-välineen mahdollisia uhkia/haittoja opettajalle

OPA-välineen mahdollisia uhkia/haittoja opiskelijalle