Digitaalinen ohjaamisen väline (OPA)

Yksi Varian kärki HUIPPU-hankkeessa on osaamisen kuvaaminen selkeinä työtehtävinä tutkinnon osittain digitaaliseksi ohjauksen välineeksi. Variassa tätä työtä tehdään yhteistyössä ASTE-hankkeen kanssa. Huhtikuussa 2017 käyttöön otettiin Workseed-alusta tutkinnon osien avaamiseen, ohjaamiseen ja palautteen antoon (OPA). Workseedissä opiskelija seuraa omaa etenemistään. Myös työpaikkaohjaajat ja huoltajat pääsevät seuraamaan etenemistä. Keväällä 2017 aloitettiin tutkinnon osien sisältöjen avaaminen konkreettisiksi työtehtäviksi Workseediin. Varsinainen pilotointi opiskelijaryhmien kanssa aloitetaan syksyllä 2017. Mukana ovat sosiaali- ja terveysala, hotelli-, ravintola- ja catering-ala, autoala ja ICT-ala (HUIPPU) sekä logistiikan ala (ASTE). Variassa on lisäksi käytössä ePerusteet palvelun tarjoama AMOSAA-työkalu oppilaitoskohtaisten tutkintokohtaisten toteutussuunnitelmien ja suorituspolkujen kuvaamiseen ja julkaisuun.

Workseedin pilotointi syksyllä 2017. Esittelyä elokuussa:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Esimerkki sisältöjen avaamisesta: Autoala, auton tai moottoripyörän huoltaminen 45 osp

Tutkinnon osa sisältää seuraavat viisi työtehtävää:

Työtehtävän eteneminen kuvataan Workseediin, esim. auton kokonaisrakenne, purkuprojekti:

Digitaalisen ohjaamisen ja palautteen annon välineen suhde tutkinnon perusteisiin ja oppilaitoskohtaisiin toteutussuunnitelmiin:

Tutkinnon osan pohja AMOSAA-työkaluun

Download (DOCX, 95KB)

 

Lisätietoa Workseed-palvelusta: https://www.workseed.fi/cloud-benefits.html#documentation

OPA ja uusi laki ammatillisesta koulutuksesta

Anne Raasakan (ASTE-hanke) kooste Varian Pedacafeesta 26.4.2017, jossa keskusteltiin hallituksen esityksen lakipykälistä liittyen ohjaamisen ja palautteen antamisen välineen kehittämiseen. Keskeisinä välineen kehittämiseen velvoittavina pykälinä nähtiin:

48 § Osaamisen hankkimisen suunnittelu

  • koulutuksen järjestäjän velvoitteena on suunnitella, miten ammattitaito tai osaamisen hankitaan

49 § Osaamisen osoittamisen suunnittelu

  • koulutuksen järjestäjän tehtävänä on suunnitella, miten osaaminen osoitetaan

54 § Osaamisen arvioijat

  • toinen arvioijista on työelämän edustaja -> työelämän edustajan osallistuminen arviointiin edellyttää hyvää perehdytystä

51 § Palaute osaamisen kehittymisestä

  • opiskelijalla on oikeus saada palautetta osaamisensa kehittymisestä -> palautetta antavat opettaja ja työpaikkaohjaaja, perehdytys ja toimivat välineet varmistavat palautteen laadun

61 § Oikeus saada opetusta ja ohjausta

  • opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen

72 § Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen edellytykset

  • koulutustyöpaikalta nimetään opiskelijalle ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja -> hankkeessa kehitettävä väline mahdollistaa ja helpottaa työpaikkaohjaajan ohjaustyötä ja vastuun ottamista

74 § Osaamistavoitteiden saavuttamisen edellytyksistä huolehtiminen

  • koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppisopimuskoulutuksessa ja koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa käytännön työtehtävät ovat sellaisia, että opiskelijan henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman mukaiset osaamistavoitteet voidaan niitä tekemällä saavuttaa.
  • koulutussopimustyöpaikan tarjoajalla on velvollisuus seurata opiskelija osaamisen kehittymistä, velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin silloin  kun opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaista osaamista ei pystytä saavuttamaan sekä velvollisuus raportoida koulutuksen järjestäjälle.

Keskustelut opetusaloilla

Keväällä 2017 Varian opetusalojen tiimipalavereissa on keskusteltu tutkinnon osien avaamisesta ja ohjaamisesta ja palautteen antamisesta sekä työpaikkaohjaajakoulutuksesta. Osaamisen kehittämisen asiantuntija Anne Raasakka ja projektiasiantuntija Paula Kilpeläinen ovat kiertäneet ASTE- ja HUIPPU-hankkeissa vetämässä työpajoja opetusaloilla.