Työpaikkaohjaajakoulutus

Yksi Varian kärki HUIPPU-hankkeessa oli opettajien ja työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittäminen hyödyntäen digitaalisia välineitä ja verkko-oppimista. Hankkeen aikana Varian työpaikkaohjaajakoulutusta kehitettiin ja työpaikkaohjaajakoulutukselle luotiin verkkototeutus Verkkovarian sivuille. Koulutuksen kehittämisen yhteydessä uudistettiin myös työssäoppimisen palautelomakkeet. Varian nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tiimi linjasi työpaikkaohjaajakoulutuksen prosessin ja aloilta sovittiin koulutuksen vastuuhenkilöt.

Opettajien ohjauskoulutusosaamista kehitettiin vertaismentoroinnilla. Kokeneet työpaikkaohjaajakouluttajat perehdyttivät uusia opettajia koulutukseen. Lisäksi tehtiin ohjeistus “Ohjeita kouluttajalle top-ohjaajakoulutuksen tehtävien suorittamiseen verkossa”. Hankkeen aikana n. 10 osallistujaa aloitti työpaikkaohjaajakoulutuksen Verkkovariassa. Mukana oli niin opiskelijoita kuin työelämän edustajiakin.

Lisäksi ohjaus- ja arviointiosaamista kehitettiin ottamalla käyttöön digitaalinen ohjaamisen ja palautteen antamisen väline (OPA-väline) (kts. Varian kärki: Digitaalinen ohjaamisen väline (OPA)).

Lisätietoa työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämisestä: Paula Kilpeläinen (@eduvantaa.fi) ja Nina Harjulehto (@eduvantaa.fi)

Työpaikkaohjaajakoulutus löytyy osoitteesta: http://www.verkkovaria.fi/tyopaikkaohjaajakoulutus/

Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämisen työpaja 5.4.2017:

Download (PPTX, 144KB)

14.12.2017 Sosiaalialan työelämän arvioijien perehdytys reformin tuomiin muutoksiin, uuteen ammatillisen koulutuksen lakiin ja vilkaisu tuleviin tutkinnon perusteisiin. Koulutus oli hyvin keskusteleva ja kävimme läpi kyllä arviointiin ja ohjaukseen liittyviä asioita laajasti. Kouluttajana Nina Harjulehto, paikalla oli 15 lähihoitajaa ja 1 esimies.

Okka-kriteeristön pilotointi lähihoitajakoulutuksessa keväällä 2017

Keväällä (2017) pilotoitiin Stadin Aikuisopiston ja OKKA-säätiön laatimia työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatukriteereitä Vantaan ammattiopisto Varian lähihoitajakoulutuksessa. Arvioinnin kohteena oli Tikkurilan kotipalvelussa toteutettu työssäoppiminen. Pilotoinnissa työssäoppimisen kaikki osapuolet; yrityksen johto, työpaikkaohjaajat, vastuuopettajat ja opiskelijat arvioivat yhdessä työssäoppimisen laatua. Arvioinnin kohteina olivat mm. yrityksen johdon sitoutuminen ja resurssointi työssäoppimiseen, työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaaminen sekä opiskelijan perehdyttäminen. Eri osapuolet olivat varsin tyytyväisiä kotipalvelussa järjestettyyn työssäoppimiseen. Tyytyväisiä oltiin erityisesti opiskelijoiden ohjaukseen.

Pilotoinnin ensisijaisena tavoitteena oli kerätä palautetta kriteerien toimivuudesta ja hyödyllisyydestä. Kriteerit koettiin kattaviksi, mutta joiltakin osin myös aika työlääksi. Jonkin verran niissä esiintyi myös päällekkäisyyttä. Kaiken kaikkiaan työelämän edustajat pitivät kriteereitä hyödyllisinä ja käyttökelpoisina. Saadun palautteen pohjalta niitä kehitetään edelleen ja kehittämistyön jälkeen ne tulevat osaksi Ohjaan. fi –sivustoa. Työpaikat ja oppilaitokset voivat käyttää kriteereitä itsearvioinnin välineenä arvioidessaan työpaikalla tapahtuvan oppimisensa laatua.

Pilotoinnissa oli Varian osalta mukana 3 opettajaa, 5 opiskelijaa ja 7 työelämän edustajaa.

Stadin ammattiopiston blogissa kerrotaan laatukriteeristöstä: http://stadiosaa.fi/2017/11/24/tyopaikka-hyvan-oppimisen-mahdollistajana/

Lisätietoja: Paula Kilpeläinen (@eduvantaa.fi) ja Nina Harjulehto (@eduvantaa.fi)