Palaute digitaalisesta ohjauksen ja palautteen antamisen välineestä (OPA)

HUIPPU- ja ASTE-hankkeissa pilotoitiin opiskelijan etenemisen seurannassa, ohjaamisessa ja palautteen antamisessa digitaalista Workseed-pilvipalvelua. Lisätietoja löytyy HUIPPU-hankkeen sivuilta: Digitaalinen ohjaamisen väline (OPA)

Piltoinnista saatiin palautetta niin opiskelijoilta kuin opettajiltakin. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa OPA-välineen kehittämistyötä.

Lisätietoja: Anna Kepanen (@eduvantaa.fi)

Opiskelijapalaute

18 Workseediä pilotoinutta opiskelijaa vastasi palautekyselyyn. Mukana olivat logistiikka-ala, autoala ja hotelli-, ravintola- ja catering-ala. Workseediä he olivat ehtineet käyttää 0-5 kk. Suurin osa vastanneista opiskelijoista oli käyttänyt Workseediä oppilaitoksessa tapahtuvassa opiskelussa. Perehdyttämistä välineen käyttöön piti hyvänä 9 opiskelijaa, kun taas 6 opiskelijan mielestä näin ei ollut. Opiskelijat eivät osanneet ottaa kantaa siihen vastaavatko työtehtävät työelämän tehtäväkokonaisuuksia, parantaako etenemisen seuranta motivaatiota tai lisääkö se omatahtisen opiskelun mahdollisuuksia. Myös kysymyksissä, saitko tarpeeksi palautetta opettajalta tai työpaikkaohjaajalta, opiskelijoiden enemmistö valitsi vaihtoehdon: en osaa sanoa. Muissa kysymyksissä vastausten hajonta oli suurta. Palaute oli kaikenkaikkiaan neutraalia ja siinä varmastikin näkyi pilotoinniin suhteellisen lyhyt aika ja se, että vasta aloittaneilla opiskelijoilla ei ole kokemusta erilaisista tavoista seurata etenemistä. Yleisnäkymää ja mobiilikäytettävyyttä pidettiin hyvinä asioina. Epäselvä ulkoasu sai moitteita parilta vastaajalta. Kyselyä on tarkoitus jatkaa piltoinnin laajetessa ja käyttökokemusten kertyessä Variassa.

Opettajakyselyt

Opettajilta kysyttiin ennen piltotoinnin aloittamista mielipiteitä digitaalisesta ohjauksen ja palautteen antamisen välineestä. Sama kysely toistettiin hankkeen lopussa.

Alkukyselyssä positiivisiksi asioiksi sekä opettajalle että opiskelijalle koettiin ennen kaikkea opintojen seuraamisen helpottuminen, yksi selkeä paikka kaikille sisällöille, opintojen hahmottuminen ja ohjauksen helpottuminen. Uhkina tai mahdollisina negatiivisina tekijöinä nähtiin uuden systeemin oppimisen vaikeudet, mahdolliset puutteet teknisessä toimivuudessa, päällekkäiset kirjaamiset ja se, että opinnot nähtäisiin pelkkinä Workseed-tehtävinä.

Kokemukset ja mielipiteet pilotoinnin jälkeen olivat osin samansuuntaisia. Hyötyjä ja jopa välttämättämyys jonkinlaisen digitaaliseen ohjauksen ja palautteen antamisen välineen käyttöön nähtiin. Mahdollisia uhkia löytyi mm. huonosta perehdyttämisestä, tekniikan toimimattomuudesta ja huonosti toteutetuista sisällöistä. Vastaukset koottiin sanapilviksi, jossa sanan koko on sitä suurempi mitä useammassa vastauksessa asia on tullut esille.

OPA-välineen mahdollisia uhkia/haittoja opiskelijalle

OPA-välineen mahdollisia uhkia/haittoja opettajalle

OPA-välineen hyötyjä opiskelijalle

OPA-välineen hyötyjä opettajalle