Työpaikka hyvän oppimisen mahdollistajana

HUIPPU-hankkeen hankeverkosto pilotoi Stadin Aikuisopiston ja OKKA-säätiön laatimia työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatukriteereitä. Varian pilotti tehtiin lähihoitajakoulutuksessa. Arvioinnin kohteena oli Tikkurilan kotipalvelussa toteutettu työssäoppiminen. Pilotoinnissa oli Varian osalta mukana 3 opettajaa, 5 opiskelijaa ja 7 työelämän edustajaa. Pilotoinnissa työssäoppimisen kaikki osapuolet; yrityksen johto, työpaikkaohjaajat, vastuuopettajat ja opiskelijat arvioivat yhdessä työssäoppimisen laatua. Arvioinnin kohteina olivat mm. yrityksen johdon sitoutuminen ja resurssointi työssäoppimiseen, työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaaminen sekä opiskelijan perehdyttäminen. Eri osapuolet olivat varsin tyytyväisiä kotipalvelussa järjestettyyn työssäoppimiseen. Tyytyväisiä oltiin erityisesti opiskelijoiden ohjaukseen.

Pilotoinnin ensisijaisena tavoitteena oli kerätä palautetta kriteerien toimivuudesta ja hyödyllisyydestä. Kriteerit koettiin kattaviksi, mutta joiltakin osin myös aika työlääksi. Jonkin verran niissä esiintyi myös päällekkäisyyttä. Kaiken kaikkiaan työelämän edustajat pitivät kriteereitä hyödyllisinä ja käyttökelpoisina. Saadun palautteen pohjalta niitä kehitetään edelleen ja kehittämistyön jälkeen ne tulevat osaksi Ohjaan. fi –sivustoa. Työpaikat ja oppilaitokset voivat käyttää kriteereitä itsearvioinnin välineenä arvioidessaan työpaikalla tapahtuvan oppimisensa laatua.

Stadin ammattiopiston blogissa kerrotaan laatukriteeristöstä: http://stadiosaa.fi/2017/11/24/tyopaikka-hyvan-oppimisen-mahdollistajana/

| | | Next → | Single Page